عدم مصرف وعده هاي روزانه

🍏نخوردن وعده های غذایی با بدن چه می کند؟

ازبین رفتن تعادل هورمونی

مشکلات گوارشی

افزایش چربی در بدن

احساس گرسنگی دائم

پرخوری

تحلیل رفتن بدن

افزایش چربی بدن